Sinds 2015 vertoont de kantorenmarkt een sterk dalende trend in de leegstand: van ruim 15% in 2015 naar 8% in 2020. Dit laatste wel met verschillen lokaal en regionaal. Zo is de leegstand in bijvoorbeeld in Amersfoort groter dan in Veenendaal. Vanwege de beperkte opties voor nieuwbouw blijft de leegstand laag. Ook provinciaal beleid( bijv. in de provincie Utrecht) heeft er voor gezorgd dat er de afgelopen jaren geen vergunningen zijn afgegeven voor nieuwbouw van kantoorpanden om zo de leegstand terug te dringen.

De kantorenmarkt breekt records in het coronajaar 2020 met een historisch lage ingebruikname  (min 34% t.o.v. 2019) en een historisch lage leegstand. In de 5 grote steden daalde de ingebruikname van kantoren( met 40%)  het hardst. Het gevolg van de aanhoudende schaarste aan kwalitatief hoogwaardig kantorenvastgoed. Veel kansarme kantoren zijn inmiddels getransformeerd, maar tegelijkertijd voldoet zo’n 40% van de kantoorpanden nog niet aan de duurzaamheidseisen om minimaal het energielabel C te krijgen. Dit laatste is vereist om per 1-1-2023 nog een kantoorpand te mogen verhuren/gebruiken. Het urgentiegevoel bij pandeigenaren op dit punt lijkt onvoldoende aanwezig.

Corona

De coronapandemie heeft de visie op werken en dan specifiek ook de locatie van werken naar het zich laat aanzien wel enigszins veranderd. Het nieuwe (thuis)werken gaat gestalte krijgen: thuis werken als het kan en naar kantoor als het moet.  Dit zien we vooral terug in het beleid bij de grote bedrijven en organisaties. De term hybride werken is de werknaam daarvoor. We zien dat grotere bedrijven kantoren afschalen. Op dit moment accepteren ze dan enige leegstand in hun kantoren  en dat biedt kansen voor bedrijven die zich bezighouden met het aanbieden van flexwerken en flexvergaderen.

Leegloop

Onduidelijk op dit moment is hoe de huidige leegloop aan de amsterdamse zuidas te duiden is. Advocatenkantoor de Brauw Blackstone Westbroek, ABNAMRO en ABP Pensioenfonds hebben aangekondigd te gaan vertrekken danwel minder vierkante meters te gaan gebruiken. Vaak laten ze panden achter met achterstand op het gebied van duurzaamheidseisen en ze kiezen dan voor eigentijdse panden en vaak ook nog eens in de binnenstad.

Kernfunctie kantoor

De kernfunctie van een kantoor wordt door de huidige ontwikkelingen steeds duidelijker: ontmoeten, vergaderen, leren, ervaren, inspireren. Kantoren worden op dit laatste steeds meer ingericht, waarbij kantoorgebruikers inspelen op de behoeften van hun werknemers. Daarbij zorgt de aanhoudende schaarste aan hoogwaardig aanbod op goede plekken ervoor dat veel bedrijven nu liever blijven zitten waar ze zitten. En zij accepteren vaak enige leegstand in hun panden. En dat biedt zoals gezegd kansen voor bedrijven die zich bezig houden met de verhuur van kantoor- en vergaderruimte aan kleine bedrijven in de mkb-sector en dan specifiek de zakelijke dienstverlening binnen die sector.

Flexwerken

Het aanbod van flexwerkplekken, flexkantoren en flexvergaderlocaties groeit, zowel landelijk als ook lokaal en regionaal. Als gezegd kunnen grotere bedrijven  door het hybride werken( bijv. 3 dagen thuiswerken en 2 dagen op kantoor) volstaan met minder kantoorruimte. Daarvoor in de plaats komt werken vanuit huis en komen er soms flexplekken in dat soort kantoren. Een ontwikkeling die blijft.

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het aanbieden van concepten op het gebied van flexibele huisvesting is in de laatste 8 jaren verviervoudigd. Er is ruimte voor verschillende formules.

CSWKantoorruimte.nl bestaat inmiddels ruim 10 jaar en volgt uiteraard de ontwikkelingen in de markt op de voet. Wij passen ons bedrijf en het bedrijfsmodel steeds aan op basis van de ontwikkelingen( landelijk, lokaal en regionaal). Flexibiliteit is tenslotte het dna van ons bedrijf. Zo verhuren wij niet alleen grote en kleine kantoorruimtes, maar doen we voor sommige eigenaren van panden waarin cswkantoorruimte.nl ruimte verhuurt, ook het noodzakelijke onderhoud. Wij kennen enerzijds de instrumenten  om in te spelen op de wensen en behoeften van de pandgebruikers in onze markt en anderzijds beheersen wij de rendementseisen van de pandeigenaar. Betrokken partnership met als gevolg optimaliseren van de beleving en maximaliseren van het rendement.